Salgs-& leverings-

betingelser

November 2021

Tilbud fra Express A/S

Hvis ikke andet er angivet i tilbuddet, vil priser være gældende i 30 dage fra tilbuddets fremsættelse. Herefter bortfalder tilbuddet.

Det forudsættes, at materialer og processer kan bearbejdes maskinelt som beskrevet i tilbuddet, medmindre andet aftales, og at materialet stemmer overens med specifikationerne i Express A/S’, Hørskætten 7, 2630 Taastrup, CVR-nr. 35849173 (herefter ”Express”), afgivne tilbud. Time- og stykforbrug er estimeret og faktureres t henhold til medgået forbrug. Prisen på opsætning er opgivet inkl. 1. korrektur gang. Eventuelle ændringer til opgaven, herunder re-planlægning ifm. ændringer til den aftalte handlingsplan, faktureres særskilt. Endelig aftale indgås ved Kundens skriftlige accept af Express afgivne tilbud.

Åbningstider

Medmindre andet er aftalt, er der følgende åbningstider hos Express A/S, mandag til torsdag fra 8.00 til 16.00 og fredag fra 8.00 til 15.30.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra dato på faktura, hvis intet andet er aftalt. Der tilskrives 1,25 % (månedlig rente) i morarente pr. løbende måned, såfremt betalingsdatoen overskrides. Kunden kan ikke foretage modregning i andre eventuelle krav, som Kunden måtte have mod Express.

Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, porto, transport, lagerleje og emballage til videreforsendelse af det producerede, med mindre andet er angivet i tilbuddet. Ved køb af materialer gennem Express, tages der forbehold for reguleringer i antal og pris. Express tager forbehold for prisstigninger på papir mv. efter aftalens indgåelse. For bestilling af tryksager, papirvarer mv. har Express ret til at tage betaling for en rimelig merlevering på 5 % ud over det aftalte oplag. Alle materialer leveres til Express lager i Tåstrup. Ved større produktioner, hvor materialet udgør en betragtelig del af opgaven, vil disse blive faktureret ved levering på Express lager. Såfremt en produktion udsættes eller stoppes, eller der forekommer forsinkelser på levering af materiale, leveret af Kunden selv, kan der faktureres for ventetid eller genopstart. Der kan kræves ekstra betaling for arbejde i forbindelse med ændringer.

Force majeure

Hvis en leveringsforsinkelse skyldes nedenstående omstændigheder, kan Kunden ikke gøre misligholdelse gældende over for Express: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som Express ikke er herre over, såsom brand, krig eller mobiliseringsproblemer af enhver art. Beslaglæggelser, valutarestriktioner, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af enhver art samt mangel ved, eller forsinkelse af materialer fra underleverandører, som skyldes en eller flere af ovenfor nævnte omstændigheder.

Levering af materialer

Det vil fremgå af aftalen, hvornår materiale og data m.m. skal være Express i hænde, for at den aftalte leveringstid kan overholdes. Hvis materialer modtages i dårlig pakket stand eller med skader, vil Express informere Kunden om dette, og en evt. ompakning og klargøring til produktionen, kan faktureres Kunden. Express hæfter ikke for fejl eller mangler ved brug af ekstern leverandør. Er den leverede mængde utilstrækkelig, uegnet eller mangelfuld til at løse opgaven, kan Express ikke drages til ansvar for, at leveringstiden ikke kan overholdes. Ved overskridelse af leveringstiden, kan Express pålægge over-arbejdsomkostninger og evt. ekstra kørselstillæg på opgaven. Materialer til vores lager skal ledsages af en følgeseddel, der tydeligt specificerer indhold og antal samt kontaktperson hos Kunden og hos Express.

Pakkeprøve

Kunden er forpligtiget til, i samarbejde med Express, at udforme pakkeprøve og pakkeanvisning til opgaven. Mangler en sådan fra Kunden, har Express ret til at udføre arbejdet efter eget skøn.

Dataformat, kvalitet og korrektur

Express kan modtage datafiler i flere forskellige formater, men tilbuddet er baseret på at Express modtager datafiler i enten Excel-(Windows), CSV- (semikolon separeret) eller TXT-format (semikolon eller tabulator separeret).  Såfremt data indeholder fejl eller mangler, kan Express, hvis muligt, tilrette data mod betaling. Alle tilbud er inkl. 1. korrekturgang vedr. opsatte breve og andre medier, som Express har opsat og flettet med variable data. Efter Kundens godkendelse af korrekturen, fraskriver Express sig ethvert ansvar for fejl og mangler herved.

Postale regler

Kunden er forpligtiget til selv at indhente de fornødne godkendelser af materiale og forsendelsesmuligheder fra distributør samt selv at varsle indlevering af forsendelsen, med mindre andet er aftalt med Express. Express er ikke ansvarlig for en eventuel afvisning af forsendelser, der ikke opfylder distributørens bestemmelser, med mindre Express har påtaget sig det fulde ansvar. Kunden skal sikre, at Express har alle informationer om betalings- og kreditaftaler som Kunden har med distributør.

Restmateriale

Såfremt andet ikke er aftalt med kunden inden 5 dage efter indleveringen, har Express ret til at sende modtagne materialer retur til Kunden.  Data vil blive slettet fra Express systemer senest 90 dage efter gennemførelsen af den aftalte opgave, med mindre andet er aftalt.

Behandling af persondata

Som led i Kundens overdragelse af datafiler til Express, jf. ovenfor, vil Kunden i visse tilfælde indsamle og overdrage persondata til Express.Kunden indestår for, at (i) Kunden lovligt kan overdrage sådanne persondata til Express og gør dette i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at (ii) Express lovligt kan behandle sådanne persondata med henblik på at opfylde sine forpligtelser over for Kunden. Sker der ændringer i sådanne persondata, skal Kunden give Express meddelelse herom, samt tilsende Express information om de ændrede persondata. Kunden skal skadesløs holde Express for ethvert krav og alle tab (inklusive rimelige advokatomkostninger) og forpligtelser (herunder bøder) i det omfang, de udspringer af eller vedrører Kundens brud på sine forpligtelser i henhold til dette punkt eller gældende lovgivning vedrørende behandling af persondata. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den gældende regulering om persondata, fortrolighed omkring persondata samt, ansvar for persondata samt opbevaring er reguleret i henhold til samtidig hermed underskrevne databehandleraftale.

Ansvarsbegrænsning

Express er i intet tilfælde – uanset omstændighederne – ansvarlig for eventuelle bødekrav, som Kunden bliver pålagt at betale. Det gælder uanset om bøden tilfalder det offentlige eller private, herunder krav på konventionalbod. Express er heller ikke erstatningsansvarlig for forsinkelse og/eller andre fejl eller mangler, der opstår i forbindelse med distribution via tredjepartsdistributører, herunder f.eks. ved forsendelse af breve og pakker via PostNord eller tilsvarende tredjepartsdistributør. Express’ risiko for leverancen overgår således ved Express’ overlevering til den pågældende tredjepartsdistributør. Dette gælder uanset om den samlede leverance, inkl. forsendelse via tredjepartsdistributøren, faktureres af Express eller om Kunden faktureres særskilt for forsendelsen af tredjepartsdistributøren. Express’ erstatning af Kundens tab for fejl og mangler, forsinket levering eller på anden måde misligholdelse fra Express eller Express underleverandører, kan aldrig overstige det laveste beløb af enten (i)den samlede ordresum ekskl. moms eller (ii) 500.000 kr. jf. dog nedenfor. Uanset ovennævnte bestemmelser dækker Express op til et beløb på maksimalt 2.000.000 kr. udgifter til (fornyet) betaling af porto, såfremt der opstår et behov for genfremsendelse af en ordre eller anden forsendelse fra Express som følge af Express fejl ved den oprindelige forsendelse. Express er dog ikke erstatningsansvarlig for Kundens tab i relation til andre distributionsomkostninger.

Reklamation

Reklamation skal fremsættes senest 8 dage efter leveringen. Herefter bortfalder Kundens mangelsbeføjelser.

Markedsføring m.v.

Kunden er forpligtet til at holde oplysninger om individuelt aftalte vilkår og priser fortrolige.

Adgang til overdragelse m.v.

Express er med frigørende virkning berettiget til – helt eller delvist – at overdrage Express rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, såfremt overdragelsen sker på uændrede vilkår for Kunden. Kunden kan alene efter Express forudgående skriftlige accept i hvert enkelt tilfælde til tredjemand overdrage Aftalen eller øvrige rettigheder/forpligtelser, der følger af denne. Express er berettiget til at anvende underleverandører/samarbejdspartnere til opfyldelse af Aftalen. Parterne er forpligtede til gensidigt at underrette hinanden om ændringer i adresse, kontaktpersoner, kontaktdata etc.

Misligholdelse

Express og Kunden er ved den anden parts væsentlige misligholdelse berettiget til at ophæve Aftalen. Parterne er med de begrænsninger, der følger af disse alm. salgs- og leveringsbetingelser erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

Lovvalg og værneting

Aftalen er reguleret af dansk ret. Enhver tvist, der må opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres ved Københavns Byret som aftalt værneting med mulighed for henvisning og anke i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige bestemmelser herom.

Version

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er senest opdateret november 2021. Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og ændre salgs- og leveringsbetingelserne.